پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

فرم رضایت سنجی بیماران مبتلا به کووید_۱۹
  تاریخ ثبت فرم :  1399/05/24
  نام بیمارستان:  
  ﻟﻄﻔﺎً ﺗﻌﺪاد ﻣﺮاﺟﻌﺎت ﺧﻮد را ﻣﺸﺨﺺ نمایید :  
  سن :  
  جنسیت :  
  وضعیت تاهل :  
  میزان تحصیلات :  
  نام ﺑﺨﺶ بستری :  
  تاریخ :  
  ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ :  
  تاریخ و ساعت پذیرش:  
  تاریخ و ساعت ترخیص:  
  نگهبانی
  ﻃﺮز ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ و ﻫﻤﮑﺎران  
  تریاژ کرونا
  ﻃﺮز ﺑﺮﺧﻮرد ﭘﺮﺳﻨﻞ تریاژ  
  سرعت رسیدگی و تعیین تکلیف بیمار با توجه به شرایط جسمی و روحی او  
  ﭘﺬﯾﺮش
  ﻃﺮز ﺑﺮﺧﻮرد ﭘﺮﺳﻨﻞ ﭘﺬﯾﺮش  
  اراﺋﻪ آﻣﻮزش ﻫﺎي ﻻزم ﺑدو ﭘﺬﯾﺮش  
  اراﺋﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻧﻮع ﺑﯿﻤﻪ، ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ، ﻧﻮع اﺗﺎق و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺎ ﺻﺒﺮ و آرامش  
  ﻃﺮز ﺑﺮﺧﻮرد و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﻣﻨﺸﯽ ﺑﺨﺶ  
  واﺣﺪ ﺧﺪﻣﺎت
  نحوه ﺑﺮﺧﻮرد ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺧﺪﻣﺎت  
  وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﻧﻈﺎﻓﺖ ﺑﺨﺶ، اﺗﺎق ، ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ...  
  ﮐﺎدر ﭘﺰﺷﮑﯽ
  ﻃﺮز ﺑﺮﺧﻮرد و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﭘﺰﺷﮑﺎن  
  در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن ﭘﺰﺷﮑﺎن درﺻﻮرت ﻧﯿﺎز  
  ﮐﺎدر ﭘﺮﺳﺘﺎري
  ﻃﺮز ﺑﺮﺧﻮرد و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﭘﺮﺳﺘﺎري  
  اراﺋﻪ آﻣﻮزش ﻫﺎ درﻃﻮل درﻣﺎن و ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎدر ﭘﺮﺳﺘﺎري  
  ﻣﯿﺰان رﺳﯿﺪﮔﯽ ﭘﺮﺳﺘﺎران و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت  
  ﺗﻮﺟﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﻪ ﺣﻔﻆ آراﻣﺶ  
  دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﭘﺮﺳﺘﺎري درﺻﻮرت ﻧﯿﺎز  
  ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻓﺮدي (در اﺧﺘﯿﺎرﻗﺮاردادن ﻟﺒﺎس و ﻣﻠﺤﻔﻪ و...)  
  اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺧﻮد ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﺳﺘﺎر (رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ، ﻣﯿﺪان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ، اﺳﺘﻔﺎده از دارو...)Field35645  
  ﮐﻤﮏ ﺑﻪ بیمار  در اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﻣﺨﺘﻠﻒ (ﺧﻮردن دارو، ﻏﺬا و ...)  
  ﺗﻐﺬﯾﻪ
  ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻏﺬا  
  ﻧﺤﻮه ﺳﺮو ﻏﺬا و ﺟﻤﻊ آوري ﻇﺮوف  
  رﻋﺎﯾﺖ رژﯾﻢ ﻏﺬاﺋﯽ ﺑﯿﻤﺎر  
  ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﻏﺬا  
  ﻃﺮز ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﺴﺌﻮل ﺗﻮزﯾﻊ ﻏﺬا  
  ﺗﺮﺧﯿﺺ و ﺻﻨﺪوق
  ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺠﺎم ﺗﺮﺧﯿﺺ  
  اراﺋﻪ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻻزم ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮي  
  ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻓﻘﻂ در ﺻﻨﺪوق  
  ﺑﺮﺧﻮرد ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺗﺮﺧﯿﺺ  
  ﻃﺮز ﺑﺮﺧﻮرد ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺻﻨﺪوق  
  ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺮداري
  ﻃﺮز ﺑﺮﺧﻮرد و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺮداري ( رادﯾﻮﻟﻮژي- ﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﯽ – CT و ...)  
  ﻣﺪت اﻧﺘﻈﺎر در واﺣﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺮداري  
  اراﺋﻪ آﻣﻮزش و ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻻزم  
  آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه
  ﻃﺮز ﺑﺮﺧﻮرد و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه  
  دﻗﺖ و ﻣﻬﺎرت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه  
  داروﺧﺎﻧﻪ
  ﻃﺮز ﺑﺮﺧﻮرد و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن  
  آﻣﻮزش ﻻزم ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺮف دارو  
  ﻧﺤﻮه ﭘﺬﯾﺮش و ﻣﺪت اﻧﺘﻈﺎر  
  امکانات رفاهی
  وﺟﻮد آراﻣﺶ در ﺑﺨﺶ (وﺿﻌﯿﺖ ﺳﺮو ﺻﺪا ، ﻧﻮر و ...)  
  وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻬﻮﯾﻪ اﺗﺎق ﻫﺎ  
  وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﻧﻈﺎﻓﺘﯽ  
  اﻧﺠﺎم ﻣﺪدﮐﺎري  
  اﻣﮑﺎﻧﺎت ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﻮﺟﻮد (ﺗﻠﻔﻦ و ...)  
  ﻋﻼﺋﻢ راﻫﻨﻤﺎ ﺑﺮاي ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  
  اﻟﻒ : ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺠﺪداٌ ﺗﺤﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻗﺮارﮔﯿﺮﯾﺪ آﯾﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺧﻮاﻫﯿﺪ آﻣﺪ ؟  
  ب : آﯾﺎ درﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮي ﺷﺪن ﺑﻪ اﻗﻮام و دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ؟  
  ج  :نام فرد یا افرادی را که از نحوه رفتار و برخورد آن ها راضی بودید را ذکر فرمائید.  
  د:  ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﯾﺎ اﻧﺘﻘﺎدي دارﯾﺪ، ذﮐﺮ ﺑﻔﺮﻣﺎﺋﯿﺪ .  
  ثبت پرسشنامه

V5.4.0.0